Tính năng

CÂN BẰNG MÔN PHÁI 28/02/2024

Trong phiên bản "Chân Mệnh Thiên Long", các môn phái sẽ được điều chỉnh cân bằng sức mạnh. Các Huynh Tỷ có thể tìm hiểu chi tiết sự thay đổi:

Tiêu Dao

1) Tiêu Dao Phiến: Thời gian thực hiện giảm 560ms。

2) Bài Sơn Đảo Hải: Thời gian thực hiện giảm 280ms。

3) Hàn Tụ Phất Huyệt: Hiệu quả chỉ dẫn A Tử-Thường từ “Xác suất kèm thiêu đốt tăng đến 60%” điều chỉnh thành “Xác suất kèm thiêu đốt tăng đến 60%,nếu mục tiêu hiện tại đang trong trạng thái Thiêu đốt thì sẽ tăng thêm 1 tầng"

4) Vân Thể Phong Thân:

+ Thời gian hồi chiêu cơ bản giảm 12s。

+ Hiệu quả A Bích Thường chỉ dẫn từ“Thời gian hồi chiêu giảm 15s” điều chỉnh thành “Thời gian hồi chiêu của Vân Thể Phong Thân giảm 10s”。

+ Hiệu quả A Bích Chân Võ chỉ dẫn từ“Thời gian hồi chiêu giảm 20s” điều chỉnh thành “Thời gian hồi chiêu của Vân Thể Phong Thân giảm 15s”。

+ Hiệu quả chỉ dẫn Tiêu Viễn Sơn-Thường từ“Trong thời gian duy trì hiệu quả Vân Thể Phong Thân, mục tiêu gây sát thương cho bạn sẽ bị định thân 2s” điều chỉnh thành “Trong thời gian duy trì hiệu quả Vân Thể Phong Thân, mục tiêu gây sát thương cho bạn sẽ bị định thân 3s”。

+ Hiệu quả chỉ dẫn Tiêu Viễn Sơn-Chân Võ từ“Trong thời gian duy trì hiệu quả Vân Thể Phong Thân, Mục tiêu gây sát thương cho bạn sẽ bị tán công 2s” điều chỉnh thành “Trong thời gian duy trì hiệu quả Vân Thể Phong Thân, Mục tiêu gây sát thương cho bạn sẽ bị tán công 3s”。

Đường Môn

1) Cửu Thiên Lãm Nguyệt: Thời gian thực hiện giảm 720ms。

2) Nhất Diệp Chướng Mục: Thời gian thực hiện giảm 280ms。

3) Thiết Tật Lê: Thời gian thực hiện giảm 300ms。

4) Thôi Tiễn Thức: Thời gian hồi chiêu cơ bản giảm 2s。

5) Hiệu quả chỉ dẫn Vương Phu Nhân-Thường từ “Thời gian hồi chiêu của Thôi Tiễn Thức giảm 2s” điều chỉnh thành “Sát thương của Thôi Tiễn Thức tăng 17%”。

+ Hiệu quả chỉ dẫn Vương Phu Nhân-Chân Võ từ“Thời gian hồi chiêu của Thôi Tiễn Thức giảm 3s” điều chỉnh thành “Sát thương của Thôi Tiễn Thức tăng 26%”。

+ Hiệu quả chỉ dẫn Thiên Sơn Đồng Lão-Thường từ “ Nếu gây chí mạng, thời gian chờ Thiết Tật Lê, Phù Quang Lược Ảnh và Lạc Nhật Truy Tinh giảm 3s” điều chỉnh thành “ Nếu gây chí mạng, thời gian chờ Thiết Tật Lê, Phù Quang Lược Ảnh và Lạc Nhật Truy Tinh giảm 2.5s”。v

+ Hiệu quả chỉ dẫn Thiên Sơn Đồng Lão-Chân Võ từ “Nếu gây chí mạng sẽ giúp thời gian chờ của tất cả kỹ năng bản thân giảm 3s” điều chỉnh thành “Nếu gây chí mạng sẽ giúp thời gian chờ của tất cả kỹ năng bản thân giảm 2.5s”。

6) Thập Phương Câu Diệt: Thời gian hồi chiêu cơ bản từ cố định 45s, điều chỉnh thành 45s-40s(Tương ứng với kỹ năng cấp 1-99, thời gian hồi chiêu sẽ dần dần rút ngắn khi cấp độ kỹ năng tăng lên.

7) Phong Lôi Vạn Quân: Thời gian hồi chiêu cơ bản giảm 6s。

8) Thiên Cơ Nỏ:

+ Hiệu quả Yếu Quyết thường từ“Nhân sát thương Thiên Cơ Nỏ giảm 2.2%(full cấp là 22%)” điều chỉnh thành “Nhân sát thương Thiên Cơ Nỏ giảm 2.6%(full cấp là 26%)”.

+ Hiệu quả Yếu Quyết Chân Võ từ“Nhân sát thương Thiên Cơ Nỏ giảm 2.8%(full cấp là 27.5%)” điều chỉnh thành “Nhân sát thương Thiên Cơ Nỏ giảm 3.2%(full cấp là 32.5%)”。

Võ Đang

Tiên Phong Đạo Cốt: Thời gian hồi chiêu cơ bản giảm 4s。

Nga Mi

1) Tây Tử Bồng Tâm: Sát thương cơ bản tăng 8.5%。

2) Kim Đỉnh Miên Chưởng: Sát thương cơ bản tăng 8.2%。

Đào Hoa

Chỉnh sửa tổng thể thời gian trước và sau khi tung chiêu của môn phái Đào Hoa, tối ưu hóa tốc độ thi triển chiêu thức và cảm giác điều khiển của một số chiêu thức

1) Hồi Phong Phất Liễu: Tổng thời gian thực hiện giảm 1020ms。

2) Tinh Hà Tại Thiên: Tổng thời gian thực hiện giảm 540ms。

3) Đào Hoa Ảnh Lạc: Tổng thời gian thực hiện giảm 320ms。

4) Thiên Ngoại Thanh Âm: Tổng thời gian thực hiện giảm 280ms。

5) Bình Sa Lạc Nhạn: Tổng thời gian thực hiện giảm 380ms。

6) Cửu Hoa Ngọc Lộ: Tổng thời gian thực hiện giảm 150ms。

7) Bích Ba Vân Hải: Tổng thời gian thực hiện giảm 200ms。

Hoa Sơn

1) Thái Hoa Cửu Kiếm:

+ Hiệu quả yếu quyết-thường từ“Nhận Sát thương Thái Hoa Cửu Kiếm giảm 3.8%(Full cấp 37.5%),Người tấn công chờ tăng 5s” điều chỉnh thành “Nhận Sát thương Thái Hoa Cửu Kiếm giảm 3%(Full cấp 30%),Người tấn công chờ tăng 5s”。

+ Hiệu quả yếu quyết-chân võ từ“Nhận Sát thương Thái Hoa Cửu Kiếm giảm 4.8%(Full cấp 46.9%),Người tấn công chờ tăng 5s” điều chỉnh thành “Nhận Sát thương Thái Hoa Cửu Kiếm giảm 3.8%(Full cấp 37.5%),Người tấn công chờ tăng 5s”。

Thiếu Lâm

1) La Hán Trận:

+ Sát thương cơ bản tăng 7.7%;

+ Thời gian duy trì cơ bản của La Hán Trận từ 6s điều chỉnh thành 4.5s;

+ Thời gian hồi chiêu cơ bản của La Hán Trận từ 28s điều chỉnh thành 25s。

2) Dịch Cân Rèn Cốt: Hiệu quả chỉ dẫn của Đoạn Chính Thuần-Thường từ“không trực tiếp hồi sinh lực nữa, mà mỗi giây sẽ hồi sinh lực bằng 4% sinh lực tối đa,duy trì 10s” điều chỉnh thành “không trực tiếp hồi sinh lực nữa, mà mỗi giây sẽ hồi sinh lực bằng 2.5%sinh lực tối đa,duy trì 12s”。

3) Ma Ha Vô Lượng: Sát thương cơ bản tăng 10%。

4) Vi Đà Chử: Hiệu quả cơ bản từ “Sau khi dùng trong 10 giây tấn công tăng 30%, 2 kỹ năng tấn công tiếp theo chắc chắn chính xác.” điều chỉnh thành “Sau khi dùng trong 10 giây tấn công tăng 30%, 2 kỹ năng tấn công tiếp theo tỉ lệ chính xác 100%”。

5) Sư tử hống:

+ Hiệu quả Yếu Quyết thường từ“Thời gian châm biếm của Sư Tử Hống giảm 2%(full cấp 25%)” điều chỉnh thành “Thời gian châm biếm của Sư Tử Hống giảm 3%(full cấp 35%)”。

+ Hiệu quả Yếu Quyết-Chân Võ từ “Thời gian châm biếm của Sư Tử Hống giảm 2%(full cấp 25%), sát thương Sư Tử Hống phải chịu giảm 2%(full cấp 25%)” điều chỉnh thành 了“hời gian châm biếm của Sư Tử Hống giảm 3%(full cấp 35%), sát thương Sư Tử Hống phải chịu giảm 2%(full cấp 25%)”。

Điểm Thương

1) Thần Quỷ Như Khấp:

+ Hiệu quả Yếu Quyết thường từ“Sát thương chịu từ Thần Quỷ Như Khấp giảm 1.4%(full cấp 14%)” điều chỉnh thành “Sát thương chịu từ Thần Quỷ Như Khấp giảm 1.4%(full cấp 14%),trong 4 giây nhận tấn công từ Thần Quỷ Như Khấp, hiệu quả này x2”。

+ Hiệu quả Yếu Quyết-Chân Võ từ “Sát thương chịu từ Thần Quỷ Như Khấp giảm 1.8%(full cấp 17.5%)” điều chỉnh thành “Sát thương chịu từ Thần Quỷ Như Khấp giảm 1.8%(full cấp 17.5%),trong 4 giây nhận tấn công từ Thần Quỷ Như Khấp, hiệu quả này x2”。

2) Bôn Dật Tuyệt Trần:

+ Thời gian hồi chiêu cơ bản giảm 4s。

+ Hiệu quả chỉ dẫn Chử Vạn Lý-Chân Võ từ“Thời gian hồi chiêu giảm 4s” điều chỉnh thành “Thời gian hồi chiêu giảm 3s”。

3) Diệu Bút Sinh Hoa: Hiệu quả chỉ dẫn Mộ Dung Phục-Chân Võ từDiệu Bút Sinh Hoa có hiệu lực tối đa 6 kẻ địch trong 5m, chờ tăng 5s” điều chỉnh thành “Diệu Bút Sinh Hoa có hiệu lực tối đa 6 kẻ địch trong 5m, chờ tăng 7s”。

4) Thiên Khôi Điểm Đấu:

+ Hiệu quả Yếu Quyết thường từ“Khi bị ký tự đầu tiên của Thiên Khôi Điểm Đấu tấn công,Thời gian hồi chiêu tăng 2s(full cấp 2s) và trong 5 giây nội công giảm 2.6%(full cấp 26%)” điều chỉnh thành “Khi bị ký tự đầu tiên của Thiên Khôi Điểm Đấu tấn công,chờ tăng 2s(full cấp 3.5s) và trong 5 giây nội công giảm 2.6%(full cấp 26%)”。

+ Hiệu quả Yếu Quyết-Chân Võ từ “Khi bị ký tự đầu tiên của Thiên Khôi Điểm Đấu tấn công,chờ tăng 2s(full cấp 2s)và trong 5 giây nội công giảm 3.3%(full cấp 32.5%)” điều chỉnh thành “Khi bị ký tự đầu tiên của Thiên Khôi Điểm Đấu tấn công,chờ tăng 2s(full cấp 3.5s)và trong 5 giây nội công giảm 3.3%(full cấp 32.5%)”。

Bồng Lai

1) Tung Hoành Tứ Hải-Kiếm Nặng: Hiệu quả cơ bản từ “Gây sát thương cho 6 kẻ địch trong phạm vi 4m, khiến địch trong 4 giây di chuyển giảm 60%.” điều chỉnh thành “Gây sát thương cho 6 kẻ địch trong phạm vi 4m, khiến địch trong 5 giây di chuyển giảm 60%.”。

2) Mưa Bụi Mịt Mù-Kiếm Nặng: Hiệu quả cơ bản từ “khiến mục tiêu định thân 4 giây, xông đến gây sát thương.” điều chỉnh thành “khiến mục tiêu định thân 5 giây, xông đến gây sát thương.”。

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.