Tính năng

MỞ RỘNG HỆ THỐNG ÁM KHÍ

Tinh Khắc Ám Khí

Huynh Tỷ có thể đến Tụ Hiền Trấn tìm Thiên Sơn Đồng Lão để Tinh Khắc Ám Khí Bùa Sinh Tử. Tinh Khắc Ám Khí sẽ tăng Bùa Sinh Tử lên cảnh giới mới, đồng thời có thể tăng giới hạn cấp của Ám Khí và mở khóa tính năng Ngưng Độc của Ám Khí!

Điều kiện mở Tinh Khắc: Cấp Tu Hành Chân Võ của Huynh Tỷ cần đạt 240 Chu Thiên, đồng thời cần chế tạo Ám Khí thành Bùa Sinh Tử.

a. Tinh Khắc Ám Khí sẽ tăng thuộc tính cơ bản của Ám Khí, đồng thời có thể tăng giới hạn cấp của Ám Khí, đồng thời mở khóa tính năng Ngưng Độc Ám Khí.

b. Tinh Khắc Ám Khí có thể tiến hành nhiều lần, mỗi khi Huynh Tỷ thỏa mãn yêu cầu giới hạn cấp Chân Võ và bậc Ám Khí chỉ định là có thể Tinh Khắc Ám Khí 1 lần. Cấp Chân Võ và bậc Ám Khí cần cho mỗi lần Tinh Khắc Ám Khí sẽ tăng dần.

Ngưng Độc Ám Khí

Sau khi Tinh Khắc Ám Khí sẽ mở tính năng Ngưng Độc Ám Khí.

a. Ngưng Độc có thể tăng thuộc tính cơ bản của Luyện Độc Ám Khí theo tỉ lệ. Có thể tốn Đá Tu Luyện Ám Khí để Ngưng Độc, cũng có thể dùng thêm đạo cụ mới Đá Tôi Ngưng để tăng nhanh tiến độ Ngưng Độc. Đá Tôi Ngưng có thể mua ở Tiệm Nguyên Bảo và Tiệm Thần Bí.

b. Ngưng Độc Ám Khí có giới hạn tỉ lệ, Tinh Khắc Ám Khí có thể tăng giới hạn Ngưng Độc Ám Khí. Mỗi tuần Huynh Tỷ có thể Ngưng Độc 30 lần.

Tăng Bậc Ám Khí

Sau khi Tinh Khắc Ám Khí sẽ mở khóa tính năng mới Tăng Bậc Ám Khí.

a. Cần tốn Thiên Tôi Thần Ngọc để nạp linh lực, đồng thời cần dùng đạo cụ mới Ôn Nhuận Bảo Ngọc để tăng bậc Ám Khí. Linh lực càng cao, trị số bậc Ám Khí tăng lần đó càng cao.

b. Huynh Tỷ đã mở Tinh Khắc Ám Khí, sau mỗi lần vượt ải Phó Bản Phiêu Miễu Phong độ khó thường đều được nhận 1 đạo cụ mới Ôn Nhuận Bảo Ngọc qua thư.

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.