Tính năng

Thu thập

Giới thiệu

Cấp nhân vật đạt 50 sẽ mở kỹ năng Thu Thập để nhận được nguyên liệu cơ bản ghép thành nguyên liệu chế tạo trang bị.

Kỹ năng thu thập

Có 4 kỹ năng cơ bản: Trồng Trọt, Săn Bắt, Khai Khoáng, Nông Điền.

    • Học kỹ năng trồng trọt đến gặp NPC Lục Tú Hàm tại Tô Châu (178.46) và phải nộp học phí là 100000 xu.

    • Học kỹ năng Săn Bắt gặp NPC Nhị Long tại Lạc Dương (28.43) và tốn học phí 100000 xu.

    • Học kỹ năng Khai Khoáng gặp NPC Nhị Hổ tại Lạc Dương (26.72) và tốn học phí 100000 xu.

    • Học kỹ năng Nông Điền gặp NPC Đổng Thư tại Tô Châu (221.37) và tốn học phí 100000 xu.

Tăng cấp kỹ năng

Để tăng cấp tuần thục của từng kỹ năng, thiếu hiệp phải mua sách tại Tiệm Bang bằng Thông Bảo Bang.

Thông Bảo Bang có được tại: Nhiệm Vụ Bang, Sát Tinh Bang, So Ngự Thiện Bang, Vận Tiêu Bang, Lãnh Địa Chiến.

Thiếu hiệp đã học kỹ năng Thu Thập sau đó vào Hướng Dẫn chọn nguyên liệu cơ bản cần thu thập, sau đó Đến Thu Thập để đến địa điểm thu thập tương ứng tiến hành thu thập. Cấp nguyên liệu cơ bản thu thập càng cao, nguyên liệu chế tạo ghép ra càng có thể chế tạo trang bị cao cấp hơn.

Khi thu thập nguyên liệu sẽ tốn 1 Hoạt Lực, khi hết Hoạt Lực sẽ không thu thập được nguyên liệu. Mỗi giờ sẽ hồi 60 Hoạt Lực bao gôm thời gian rời mạng. Hoạt lực tối đa 350.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.