Tân Thiên Long MobileVNG

ĐỒNG HÀNH GIANG HỒ KỲ 6

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


 

ĐỒNG HÀNH GIANG HỒ KỲ 6

Thời gian: Sau thời gian bảo trì ngày 11/10/2023 - 24/12/2023.

Nội dung:

Khi mở hoạt động Đồng Hành Giang Hồ, Huynh Tỷ có thể nhận năng động để tăng cấp Đồng Hành Giang Hồ, nhận Thưởng Thường và Thưởng Hào Hoa.

Trong hoạt động Đồng Hành Giang Hồ, có thể nhận năng động từ hoạt động ngày và hoạt động hạn giờ, năng động nhận được tự động chuyển thành EXP trong Đồng Hành Giang Hồ, từ đó tăng cấp Đồng Hành Giang Hồ.

Mở khóa Thưởng Thuờng sẽ nhận được thưởng cơ bản theo cấp; Mở khóa Thưởng Hào Hoa còn nhận thêm nhiều thưởng riêng. Ở các cấp đặc biệt còn nhận được Tiền Dẫn, Xu Luyện Võ, Xu Y Phường. 

Lưu ý:
- Mua Thưởng Hòa Hoa chỉ mua được bằng NB, không sử dụng NB dự trữ cho gói mua này.
- Tăng cấp nhanh sẽ tốn 60 NBK (hoặc NB dự Trữ, NB).

THƯỞNG HÀO HOA (MUA 1680 NGUYÊN BẢO):

CấpQuà 1Số lượngQuà 2Số lượng
1Hộp Thú Quyết Càn Ngọc1Tiền Dẫn10
Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Rương Đá Qúy LV31
2Rương Thiên Bổ Bí Tàng1Một Đôi Ngọc1
320 Mảnh Yếu Quyết3Qùa Anh Hùng3
4Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Hộp Tam Tài Thông Dị1
5Tiền Dẫn30Xu Luyện Võ 60
6Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Rương Đá Qúy LV31
7Rương Thiên Bổ Bí Tàng1Một Đôi Ngọc1
820 Mảnh Yếu Quyết3Qùa Anh Hùng3
9Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Lam Điền Lệnh1
10Tiền Dẫn30Xu Y Phường25
11Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Rương Đá Qúy LV31
12Rương Thiên Bổ Bí Tàng1Một Đôi Ngọc1
1320 Mảnh Yếu Quyết3Qùa Anh Hùng3
14Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Hộp Tam Tài Thông Dị1
15Tiền Dẫn30Xu Luyện Võ60
16Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Rương Đá Qúy LV31
17Rương Thiên Bổ Bí Tàng1Một Đôi Ngọc1
1820 Mảnh Yếu Quyết3Qùa Anh Hùng3
19Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Lam Điền Lệnh1
20Tiền Dẫn30Xu Y Phường25
21Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Chìa Thần Bí1
22Quả Tiềm Năng3Qùa Anh Hùng3
23Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1Túi Qủa Tiềm Năng1
24Mảnh Tân Mãng Phù2Hộp Tam Tài Thông Dị1
25Tiền Dẫn 30Xu Luyện Võ60
26Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Chìa Thần Bí1
27Quả Tiềm Năng5Qùa Anh Hùng3
28Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1Túi Qủa Tiềm Năng1
29Mảnh Tân Mãng Phù2Lam Điền Lệnh1
30Tiền Dẫn 30Xu Y Phường25
31Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Chìa Thần Bí1
32Quả Tiềm Năng5Qùa Anh Hùng3
33Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1Túi Qủa Tiềm Năng1
34Mảnh Tân Mãng Phù2Hộp Tam Tài Thông Dị1
35Tiền Dẫn 30Xu Luyện Võ60
36Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Chìa Thần Bí1
37Quả Tiềm Năng5Qùa Anh Hùng3
38Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1Túi Qủa Tiềm Năng1
39Đá Nhuận Hồn2Lam Điền Lệnh 1
40Tiền Dẫn 30Xu Y Phường25
41Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ Thăm1
42Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
43Đá Nhuận Hồn2Một Đôi Ngọc 2
44Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Hộp Tam Hoa Tinh Hỗn1
45Tiền Dẫn 30Xu Luyện Võ60
46Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ Thăm1
47Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
48Đá Nhuận Hồn2Một Đôi Ngọc 2
49Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Lam Điền Lệnh 1
50Tiền Dẫn 30Xu Y Phường25
51Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ Thăm1
52Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
53Đá Nhuận Hồn2Một Đôi Ngọc 2
54Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Hộp Tam Hoa Tinh Hỗn1
55Tiền Dẫn 30Xu Luyện Võ60
56Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ Thăm1
57Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
58Đá Nhuận Hồn2Một Đôi Ngọc 2
59Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Lam Điền Lệnh 1
60Tiền Dẫn 40Xu Y Phường25
61Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ Thăm1
62Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
63Đá Nhuận Hồn2Một Đôi Ngọc 2
64Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Hộp Tam Hoa Tinh Hỗn1
65Tiền Dẫn 40Xu Luyện Võ60
66Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ Thăm1
67Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
68Đá Nhuận Hồn2Một Đôi Ngọc 2
69Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Xu Y Phường25
70Tiền Dẫn 40Rương Xướng Du Giang Hồ1
71Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
72Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
73Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
74Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
7530 NBK 1 Bảo Châu1
76Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
77Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
78Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
79Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
8030 NBK 1 Bảo Châu1
81Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
82Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
83Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
84Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
8530 NBK 1 Bảo Châu1
86Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
87Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
88Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
89Một Đôi Ngọc11 Vạn Xu1
9030 NBK 1 Bảo Châu1

THƯỞNG THƯỜNG (NHẬN MIỄN PHÍ):

CấpQuàSố lượng
1Qùa Anh Hùng3
Địa Sát Cường Hóa1
21000 Xu1
3Địa Sát Cường Hóa1
41000 Xu1
5Tiền Dẫn5
6Địa Sát Cường Hóa1
71000 Xu1
8Địa Sát Cường Hóa1
91000 Xu1
10Đá Ngũ Sắc10
11Địa Sát Cường Hóa1
121000 Xu1
13Địa Sát Cường Hóa1
141000 Xu1
15Tiền Dẫn5
16Địa Sát Cường Hóa1
171000 Xu1
18Địa Sát Cường Hóa1
191000 Xu1
20Đá Ngũ Sắc10
21Địa Sát Cường Hóa1
221000 Xu1
23Mảnh Linh Hồn -Lục1
241000 Xu1
25Tiền Dẫn5
26Địa Sát Cường Hóa1
271000 Xu1
28Mảnh Linh Hồn -Lục1
291000 Xu1
30Mảnh Linh Hồn -Lục1
31Địa Sát Cường Hóa1
321000 Xu1
33Mảnh Linh Hồn -Lục1
341000 Xu1
35Tiền Dẫn5
36Địa Sát Cường Hóa1
371000 Xu1
38Mảnh Linh Hồn -Lục1
391000 Xu1
40Mảnh Linh Hồn -Lục1
41Địa Sát Cường Hóa1
421000 Xu1
43Địa Sát Cường Hóa1
441000 Xu1
45Tiền Dẫn10
46Địa Sát Cường Hóa1
471000 Xu1
48Địa Sát Cường Hóa1
491000 Xu1
50Đá Ngũ Sắc10
51Địa Sát Cường Hóa1
521000 Xu1
53Địa Sát Cường Hóa1
541000 Xu1
55Tiền Dẫn10
56Địa Sát Cường Hóa1
571000 Xu1
58Địa Sát Cường Hóa1
591000 Xu1
60Lam Điền Lệnh1
61Địa Sát Cường Hóa1
621000 Xu1
63Địa Sát Cường Hóa1
641000 Xu1
65Tiền Dẫn10
66Địa Sát Cường Hóa1
671000 Xu1
681000 Xu1
691000 Xu1
70Cửu Thiên Linh Phách1
711000 Xu1
721000 Xu1
731000 Xu1
741000 Xu1
751 Bảo Châu1
761000 Xu1
771000 Xu1
781000 Xu1
791000 Xu1
801 Bảo Châu1
811000 Xu1
821000 Xu1
831000 Xu1
841000 Xu1
851 Bảo Châu1
861000 Xu1
871000 Xu1
881000 Xu1
891000 Xu1
901 Bảo Châu1

Tiệm Đồng Hành

Tiệm Đồng Hành gồm 4 tiệm Đổi đạo cụ, Thức tỉnh Anh Hùng, Võ Hồn Thần Khí và Thời Trang độc quyền. Huynh Tỷ có thể dùng Tiền Dẫn, Xu Luyện Võ và Xu Y Phường, đổi đạo cụ cần trong Tiệm tương ứng. Số số lượng đổi đạo cụ đạt mức tối đa thì không thể đổi đạo cụ này được nữa.

Ảo Hóa Thần Khí Võ Hồn (Dùng Xu Y Phường đổi):

Vật phẩmXu Y PhườngGiới hạn đổi
Thố Lâm Mai Tiêu (VV)1701
Chiêu Tài Tiến Bảo (VV)1701
Kẹo Mộng Ảo (VV)1701
Tinh Diệu Kê (VV)1701
Mèo Chiêu Tài (VV)1701
Thượng Phương Bảo Kiếm (VV)1701
Hộp Y Phường5Không giới hạn
Hổ Vải (VV)1701

Thời Trang (Dùng Xu Y Phường đổi):

Vật phẩmXu Y PhườngGiới hạn đổi
Uyên Vi-Huyền (VV)1401
Vân Hà Cẩm Phí (VV)1401
Uyên Vi-Tương (VV)1401
Uyên Vi-Bích (VV)1401
Uyên Vi-Tử (VV)1401
Uyên Vi-Phi (VV)1401
Uyên Vi-Phi (VV)1401
Sắc Xuân Đầy Tràn (VV)1401
Sắc Hoa Bên Bờ (VV)1401
Tước Vũ Tiên Duệ (VV)1401
Sáo Ngọc Mừng Xuân (VV)1401
Trường An Ý Khí (VV)1401
Ngọc Quế Thùy Anh (VV)1401
Phượng Vỹ Hương La (VV)1401
Thụy Thú Trọng Cẩm (VV)1401
Long Diệu Giang Hồ (VV)1401

Thức Tỉnh Anh Hùng (Dùng Xu Luyện Võ đổi):

Vật phẩmXu Luyện VõGiới hạn đổi
Thái Huyền Kinh1527
Cần Câu Huyền Thiết1527
Nhu Ti Sách1527
Trường Nhạc Bội1527
Đoàn Thị Bội1527
Yến Tộc Kiếm1527
Phục Ma Sa1527
Ký Tư Tỏa1527
Phương Bác Đao1527
Lược Hoàng Dương1527
Hộp Luyện Võ15Không giới hạn

Đạo Cụ (Dùng Tiền Dẫn):

Vật phẩmTiền dẫnGiới hạn đổi
Tử Tủy Lệnh1802
Long Nguyên Tinh Phách403
Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo2010
Túi Đồng Hành Bất Ngờ520
Túi Đồng Hành Bất Ngờ -Lớn1010
Rương Đồng Hành Giang Hồ-Cường Hóa155
Rương Đồng Hành Giang Hồ-Ám Khí155
Chìa Thần Bí20Không giới hạn
Đá Nhuận Hồn10Không giới hạn
Đá Ngũ Sắc2Không giới hạn
Anh Hùng-Hoa1Không giới hạn

Quy tắc tổng kết

Hoạt động Đồng Hành Giang Hồ mỗi kỳ 63 ngày, hoạt động kết thúc, năng động sẽ không chuyển hóa thành EXP. Hoạt động kỳ sau mở cần mở khóa lại Thưởng Thường và Thưởng Hào Hoa.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang